Home ไฮไลท์ เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ ลงนามเอ็มโอยู 3 หน่วยงานใน ม.เกษตรศาสตร์

เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ ลงนามเอ็มโอยู 3 หน่วยงานใน ม.เกษตรศาสตร์

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามทำเอ็มโอยูกับ 3 หน่วยงานใน ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน

     นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับ 3 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ ตลอดจนการยกระดับเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และความสุขให้กับผู้บริโภค อีกทั้งต่อยอดและนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้ครบถ้วนทางด้านโภชนาการอาหารในแต่ละช่วงวัยของผู้บริโภค โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตกลงที่จะเดินหน้าโครงการที่มีคุณค่าต่อสังคมกับบริษัทฯ