โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ NSL ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ/กลุ่มผู้ถือหุ้น

ก่อนการเสนอขาย IPO

ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

หลังการเสนอขาย IPO

จำนวน (หุ้น)

(%)

จำนวน (หุ้น)

(%)

1

นายสมชาย

อัศวปิยานนท์

224,999,800

100.0

224,999,800

75.0

2

นายเจริญ

อัศวปิยานนท์

100

0.0

100

0.0

3

น.ส. สุกัญญา

อัศวปิยานนท์

100

0.0

100

0.0

4

ประชาชนทั่วไป

75,000,000

25.0

 

รวมทั้งหมด

225,000,000

100.0

300,000,000

100.0

โครงสร้างการจัดการ