Thailand Trust Mark

บริษัทได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้ายอดเยี่ยมระดับโลกกับ Thailand Trust Mark หรือ T-Mark

ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทยด้วยคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก ครอบคลุมถึง 4 มิติสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบัน คือ
1. ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและหรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 14001
3. มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ T-Mark ให้ทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าใจในสัญลักษณ์นี้ ซึ่งผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่จากประเทศไทย