Author Archives: webmaster

กิจกรรมสงกรานต์ (สำนักงานใหญ่) ประจำปี 2567

กิจกรรมสงกรานต์ 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ควันหลงวันสงกรานต์ 🧡💦🔫

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์ ประจำปี 2567” โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแต่งกายเสื้อลายดอก ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี

นอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน NSL Foods อีกด้วย🧡✨

กิจกรรมสงกรานต์ 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 

Songkran Festival 2024

สงกรานต์

It has begun! Songkran at NSL Foods 2024 💦🔫

NSL Foods Public Company Limited has the celebration of Songkran Festival 2567, aiming to preserve the beautiful cultural tradition of Thailand through the event “Songkran Festival 2567”. Employees there wearing floral shirts of bright colors during the celebrations. and participate in the water pouring ceremony to Buddha statues for auspiciousness. Additionally, They received blessings from the management team as encouragement for their work throughout the year.

The atmosphere is filled with joy and warmth, fostering good relationships among employees and perpetuating the Thai tradition for continued preservation. 🧡✨

Songkran Festival NSL Foods Songkran Festival 2024

 

BUILD THE CHANGE BY THE HANDS แยกเพื่อ…ให้

Build the change by the hands บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแยกเพื่อให้ โครงการมือวิเศษกรุงเทพฯ

NSL Foods Public Company Limited has initiated the project “BUILD THE CHANGE BY THE HANDS”. The aim is to encourage participation in separating used PET clear bottles for donation through Recycle Day Thailand and Recycle Day Drop Point @ Central Si Racha. This initiative aims to foster change by implementing systematic waste separation and reducing waste within the organization (Zero Waste), thereby contributing to Less Plastic Thailand. Additionally, the company will contribute 20,000 Baht towards production to develop garbage sweeping suits for the street sweepers of Bangkok. This initiative aims to provide them with safer attire for their work.

NSL Foods Public Company Limited has initiated the project

“CSR Create happiness, create smile” at Watnongkanam School

Nsl foods, Csr, Chonburi, School, Esg

On Wednesday, March 6, 2567, NSL Foods Public Company Limited organized the CSR project “CSR Create happiness, create smile” at Watnongkanam school in Phan Thong District, Chonburi Province. The project involved the cooperation of the management team and employees, who participated in various activities to bring happiness and smiles to the students. These activities included recreational activities, learning fun English vocabulary through play-based learning, enjoying a lunch meal, vegetable gardening, building a garden fence, and a school mural painting activity.

This initiative was aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and Environmental, Social, and Governance (ESG) principles for sustainable development in all dimensions: social, economic, and environmental.

Nsl foods, Csr, Chonburi, School, Esg

NSL Family’s Culture Outing 2024

On Tuesday, March 5, 2567, NSL Foods Public Company Limited organized the “NSL Family’s Culture Outing.” This activity aims to cultivate the NSL identity among employees, which comprises: 1. Nice Attitude: Embracing a growth mindset in work, being open-minded to listen to others’ opinions for the collective goal. 2. Sense of belonging: Feeling a part of the organization, identifying problems, and actively participating in solving them with the team. 3. Lifelong learning: Actively seeking knowledge, self-development, and sharing various techniques with the team for mutual learning and progress.

The event was conducted by K. Sudaratn Sirivarangkul, Chief Executive Officer at IDEO Empowerment at NSL Foods Limited (Public Company) Branch 2 hall. The NSL Family’s Culture is not just a way of working but also an identity that helps build understanding and confidence among members within the company. It promotes teamwork and internal support, creating a pleasant working environment.

Company Merit-Making Activity at Head Office

company-merit-making-activities-2024-bbt

On Wednesday, February 14, 2567, the management team led by Mr. Somchai Asavapiyanond, the Chairman of the Executive Committee, along with Mr. Weerachon Khaophong, the Executive Vice President, and the employees of NSL Foods Public Company Limited, participated in the annual company merit-making activity at the main office in Bang Bua Thong, Nonthaburi province. This activity aimed to bring auspiciousness to the organization. They collectively offered food to 9 Buddhist monks and performed a sprinkling ceremony, symbolizing blessings for the participants.

On Monday, February 19, 2567, Mr. Somchai Asavapiyanond chaired the annual company merit-making event at Branch 3, accompanied by the management team including Mr. Charoen Asavapiyanond, the VP Operations, Ms. Phimnada Charoennaraphiwat, the Assistant Vice President (Sales and Marketing 7-11), and Ms. Sangdaun Tanavatsatiend, the General Manager.

And on Monday, February 26, 2567, Ms. Waewdao Tanavatsatiend, the Sales and Marketing Director, along with Ms. Sangdaun Tanavatsatiend, the General Manager, and the employees of NSL Foods Company Limited at Branch 4 participated in the annual company merit-making activity to bring auspiciousness for the future.

company-merit-making-activities-2024-bbtNSL Foods Public Company Limited Merit

Welcome CSI Society group visit NSL Foods Public Company Limited

Company Visit - CSI Society
Welcome CSI Society group visit NSL Foods Public Company Limited Branch 2, Phase 8, Amata City Industrial Estate, Chonburi, on Wednesday, February 21st, 2024. The company was delighted to be a part of sharing business experiences and presenting management insights during the visitation. NSL Foods Public Company limited expresses its pleasure in participating and looks forward to exchanging knowledge of business management and production processes, as well as receiving information for the company’s future development plans.
NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Welcome CSI Society group
NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Welcome CSI Society group
NSL FOODS Welcome CSI Society group

Merit-making ceremony at Branch 1

On Wednesday, February 7th, 2024, NSL Foods Public Company Limited, Branch 1, located in Phase 7 of the Chonburi Industrial Estate City, Nong Tamleung Sub-district, Phan Thong District, Chonburi Province, organized the annual merit-making ceremony for the year 2024. Mr. Somchai Asavapiyanond, Director of Operations, presided over the ceremony, accompanied by Mr. Weerachon Kaopong, Assistant Director, and Mr. Charoen Asavapiyanond, Operations Director, along with the company’s employees. Together, they offered alms to 9 monks and performed religious rituals around the company’s premises, wishing everyone happiness and prosperity in the new year for continued business success.

Merit-making Ceremony at Branch 2

On Tuesday, February 6, 2024 the management team along with employees of NSL Foods Public Company Limited participated in a merit-making ceremony, and performed the annual religious ceremonies for the auspiciousness. Mr. Charoen Asavapiyanond, Director of Operations, presided over the ceremony, accompanied by Mr. Weerachon Kaopong, Assistant Secretary and Director of NSL Foods Public Company Limited, Branch 2, in the Chonburi Industrial Estate City Phase 8, Nong Tamleung Sub-district, Phan Thong District, Chonburi Province.

NSL New Year Party And CSR 2024

On Saturday, December 23rd, 2566, NSL Foods Public Company Limited organized the NSL New Year Party 2567. In the morning, employees enjoyed a parade to promote sustainable organizational development under the theme of ESG (Environment, Social, and Governance). Activities included a men’s basketball competition, cheerleading contests between head office and Branches 1 and 2 at the Chonburi Industrial Estate City, as well as Team Building exercises to foster teamwork and relationships within the organization. Fun group games and activities were also part of the day. The event concluded with a Corporate Social Responsibility (CSR) activity where NSL Foods employees collaborated to create pillows from recycled plastic tubes, reducing plastic waste and donating them to the Klung Tamru Sub-district Administrative Organization in Chonburi Province for bedridden patients in the area.