การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2567

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

2024 NSL FOODS CO., PCL. (E-AGM) Meeting

 

 

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก!