โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ NSL ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น