การประกาศผล NSL Culture Award ประจำปี 2023

กิจกรรมการประกาศรางวัลเชิดชูบุคลากร บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีความเป็น NSL มากที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่ Nice Attitude ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง และมี Growth Mindset ในการทำงาน Sense of Belonging ผู้ที่มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมี Teamwork ที่เข้มแข็ง Lifelong Learning ผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนามาพัฒนาองค์กร เรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเองและ ผู้อื่น และที่สุดแห่งรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความเป็น NSL Culture ครบทั้ง 3 ด้าน ของแต่ละสาขา ในวัน เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส 8 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี