NSL Family’s Culture Outing 2024

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “NSL Family’s Culture Outing”  เป็นกิจกรรมที่ร่วมสร้างให้พนักงานในองค์กรมีเอกลักษณ์ความเป็น NSL ซึ่งประกอบไปด้วย 1. Nice Attitude  การมี Growth mindset และ Outward mindset ในการทำงาน การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อเป้าหมายส่วนรวม 2. Sense of belonging  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การมองเห็นปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีม 3. Lifelong learning การหมั่นหาความรู้และนำความรู้มาพัฒนาตนเองและองค์กร พร้อมถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้กับทีมเพื่อเรียนรู้และก้าวไปด้วยกัน โดย อาจารย์สุดารัตน์ ศิริวรางกูร ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงยิม บริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ซึ่ง NSL Family’s Culture ไม่เพียงเป็นวิธีในการทำงานเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกในองค์กรของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสนับสนุนกันภายในองค์กร เพื่อสร้างสังคมในการทำงานที่น่าอยู่