โครงการ “CSR สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ณ รพสต.หนองกะขะ

“เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์” ย้ำจุดยืน! ดูแลสังคม ควบคู่กับทำธุรกิจ จัดโครงการ “สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ” ต่อเนื่อง ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพสต.

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในการตรวจสุขภาพและให้บริการประชาชน ที่ “คลินิกเด็กสุขภาพดี” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพและน้ำดื่มจาก เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ ให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังได้จัดทีมงานในการช่วยทาสีปรับปรุงทำนุบำรุงสถานที่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับชุมชนและสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดหลักของบริษัทที่ว่า NUTRITION SUSTAINABLE FOR LIFE มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป