กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567

เริ่มแล้ว! สงกรานต์ เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ 2567💦🔫

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ผ่านกิจกรรม “วันสงกรานต์ ประจำปี 2567” โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแต่งกายเสื้อลายดอก ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป🧡✨

สงกรานต์ NSL Foods Songkran Festival 2024